1. Avtalen

Vi vil gjøre våre vilkår for salg og bruk tydelige og forståelige for alle. Hvis du har noen spørsmål om vilkårene våre som ikke er besvart nedenfor, kan du kontakte oss.

2. Partene

Selger er TiLU AS, Liavegen 16 – 3576 Hol, E-post  brevdue@trovatelli.no, telefon 96702866, organisasjonsnummer 925 924 490, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Innledning og generell informasjon

Trovatelli.no er en tjeneste som leveres via digitale løsninger, innhold og levering av varer og tjenester fra vår egen nettbutikk. Disse vilkårene gjelder for alle registrerte brukere og inkluderer alle tjenester som Trovatelli.no leverer. Sammen med bestillingene dine, som alltid er bekreftet av en bestillingsbekreftelse, danner disse vilkårene en kontrakt mellom kjøperen og selgeren.

Når du registrerer en brukerprofil, er du ansvarlig for betaling av varene og tjenestene du bestiller fra oss. Ansvaret ditt inkluderer også andres bruk av kontoen din, inkludert eventuell uautorisert bruk, med mindre det er bevis på at slik uautorisert bruk skyldes vår egen uaktsomhet.

Kjøp av varer hos Trovatelli.no kan kun gjøres av voksne over 18 år.

Vi leverer kun til adresser i definerte geografiske områder i landene vi opererer i.

Hvis du bruker tjenesten vår som en kunde, er kjøpene dine regulerte av norsk lovgivning om forbrukervern, som er basert på EUs forbrukerrettighets direktiv (2011/83) og e-handels direktivet (2000/31).

Hvis du vil ha mer informasjon om dine juridiske rettigheter som forbruker i Norge, henvises det til gjeldende regelverk.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Ditt ansvar

Når du oppretter en konto, godtar du:

  • å oppgi riktig og fullstendig informasjon om deg selv;
  • at informasjonen er din og/eller at du har rett til å handle på vegne av personen;
  • å oppdatere informasjonen hvis den endres*; og
  • å overholde norske lover**.

* Merk at hvis du oppgir feil informasjon eller TiLu AS mistenker at du har oppgitt feil informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller tilbakeholde bestillinger.

** Hvis vi mistenker ulovlig aktivitet på kontoen din, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller tilbakeholde bestillinger.

Som en registrert bruker er du ansvarlig for sikkerheten til brukerkontoen og profilen din. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som finner sted i tilknytning til brukerkontoen din, og du godtar:

  • å ikke dele brukernavnet eller passordet ditt med andre;
  • å rapportere eventuell misbruk eller mistanker du måtte ha hvis du tror brukerkontoen din kan ha blitt kompromittert;
  • å følge salgs- og bruks vilkårene og godta vår personvernerklæring.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilte av kjøperen. Betalingsmetoder er Vipps, PayPal, WooPayments.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren belaste kjøpesummen på kortet ved bestilling.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hovedregel leveringer foregår om lørdagen for bestillinger som kommer inn innen fredag klokka 20:00.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Vi kan ikke tilby angrerett etter varelevering. Kunden kan stoppe bestillingen og be om å bli refundert innen fredag klokka 20:00 ved å sende en epost til brevdue@trovatelli.no

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevis hensyn være skriftlig til brevdue@trovatelli.no.

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps forsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkasso gebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkasso gebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.